Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1.    Sklep internetowy "Tonero.pl", znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tonero.pl (dalej „Sklep”) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.    Sklep jest prowadzony przez firmę:

JaTeK Jacek Tyborowski
ul. Wawerska 1/7
05-410 Józefów
NIP: 113-209-27-03
REGON: 015446112
(dalej “Sprzedawca”)

3.    Prawidłowe i pełne korzystanie z usług Sklepu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych warunków technicznych:
a)    przeglądarka internetowa z obsługą "Java Script": Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 20.0 lub nowsza), Google Chrome (wersja 21.0 lub nowsza) lub Opera (wersja 12.0 lub nowsza)
b)    minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli;
a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającego na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.    Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.    Składanie zamówień przez Internet na towary oferowane w Sklepie możliwe jest:
a)    przez zalogowanie się do swojego konta użytkownika, po wcześniejszym dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo
b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

4.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, natomiast będą one realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpływu płatności na konto bankowe Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą, od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

5.    Informacje podane przez zamawiającego podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.

6.    Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

7.    W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie
-    po zalogowaniu się jako użytkownik zarejestrowany lub
-    składając zamówienie jako użytkownik niezarejestrowany, po uprzednim podaniu danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu
wybrać sposób dostawy i płatności oraz wcisnąć przycisk "Realizuj Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

8.    Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na wskazany przez siebie adres e-mail, zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu wraz z załącznikiem w postaci treści regulaminu Sklepu. W następnej kolejności Sklep wysyła bieżące informacje o przebiegu realizacji zamówienia.

9.    Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.

10.    Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

11.    Sklep wysyła zamówiony towar na adres zamawiającego podany przy składaniu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych.

12.    Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu), po uprzedniej weryfikacji ich prawidłowości i próbie skontaktowania się z zamawiającym, nie będą realizowane.

13.    Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

14.    Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez zamawiającego.

15.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

16.    Sklep wystawia elektroniczną fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT na firmę, należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

17.    Faktura jest dostępna do pobrania w panelu klienta. Na życzenie Klienta jest wysyłana pocztą elektroniczną.

18.    Wysokość opłaty za dostawę towaru jest podana na stronie Płatność i wysyłka, a także prezentowana w koszyku po dodaniu pierwszego produktu.

III. Płatności

1.    Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew bankowy na rachunek:

05 1140 2004 0000 3402 7639 7891
Bank: mBank
Właściciel:
JaTeK
ul. Wawerska 1/7
05-410 Józefów

b) karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

c) e-Przelew

2.    Płatności online dokonywane drogą elektroniczną są obsługiwane przez podmioty: Przelewy24.pl oraz Blue Media S.A (o wyborze podmiotu decyduje Zamawiający).

3.    Brak wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia.

IV. Odstąpienie od umowy i reklamacje

1.    Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do zakupów dokonanych przez zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.    Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.

3.    Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na piśmie na adres: 

JaTeK
ul. Wawerska 1/7
05-410 Józefów

lub mailowo, na adres poczty elektronicznej: sklep@tonero.pl

4.    Przykładowy, nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj. Można także dokonać zwrotu, wyświetlając szczegóły zamówienia po zalogowaniu na adres: https://tonero.pl/historia-zamowien

5.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

6.    W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

JaTeK
ul. Wawerska 1/7
05-410 Józefów

Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.

7.    W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zaproponowany przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9.    Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument.

10.    Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność z umową zakupionego towaru  w zakresie określonym ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks cywilny”) .W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z umową, konsument powinien odesłać towar na adres wskazany w pkt 3 powyżej. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania konsumenta.

11.    Koszty przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy ponosi konsument. Koszt ten zostanie zwrócony na rachunek bankowy konsumenta w przypadku uznania reklamacji.

12.    Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu.

V. Dane osobowe

1.    Dokonując rejestracji w sklepie zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

2.    Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez zamawiających są przetwarzane przez JaTeK Jacek Tyborowski, ul Wawerska 1/7; 05-410 Józefów tylko w celu realizacji umowy.

3.    Administratorem tych danych jest:

JaTeK Jacek Tyborowski
ul. Wawerska 1/7
05-410 Józefów

4.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5.    Każdy zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

VI.  Inne postanowienia

1.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

2.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 stycznia 2017. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi zamawiających poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej. Zamawiający, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.